Balsponsoren

AKSOS Accountants
Leeuwarden
www.aksos.nl

Architectenburo J. Dorenbos
Gytsjerk
www.dorenbosarchitekten.nl

Auto Olijnsma
Gytsjerk
www.autoolijnsma.nl

Bakker Braaksma
Oentsjerk

Brasserie de Canterlanden
Gytsjerk
www.decanterlanden.nl

Carwash Gytsjerk
Gytsjerk
www.carwashgytsjerk.nl

Castelein Albert Heijn
Gytsjerk

Diepenmaat Sport 2000
Leeuwarden

Bouwadvies Henk Feenstra
Oentsjerk
www.bouwadviesfeenstra.nl

Jan Hooghiemster Bouw- en Onderhoudsbedrijf
Aldtsjerk
www.janhooghiemster.nl

Kafee it Wapen fan Fryslân
Oentsjerk
www.kafee.nl

Kenonz
Gorredijk
www.kenonz.nl

Vakgarage Van der Meer
Gytsjerk
www.vakgaragevandermeer.nl

Café Moarkswâl
Aldtsjerk
www.cafemoarkswal.nl

Outhuijse Verzekeringsadvies
Oentsjerk
www.outhuijse.nl

Schildersbedrijf W. Mosselaar
Oentsjerk

Slagerij Rijpma en Zn.
Gytsjerk
www.slagerijrijpma.nl

Trynergie
Oentsjerk
www.trynergie.nl

Fa. D. de Vries
Aldtsjerk
www.devriesinstallatie.nl

Vishandel “De Waldhoek”
Oentsjerk

Vlug en Precies
Gytsjerk
www.vlugenprecies.nl