Bestuur VC Trynwaden wijst verzoek tot nieuwe ALV af

Goedemiddag,

Zoals u vast heeft gehoord / gelezen heeft het bestuur een verzoek voor een nieuwe ALV ontvangen.

Terugblik
Het bestuur hecht er waarde aan om het in de afgelopen jaren afgelegde proces kort te schetsen. In de ALV van juli 2016 is door de leden van VC Trynwâlden gekozen om van 2 naar 1 prestatieteam te gaan. Dit maakte onderdeel uit van VCT Next Level. Aan het nieuw aangestelde bestuur was de opdracht om hieraan uitvoering te geven.
Na raadpleging van diverse onderzoeksrapporten, gesprekken met ter zake kundigen, de 1e teams van VC Trynwâlden, kortom alle betrokken, heeft het bestuur, met het belang van de club vooropgesteld, tijdens de ALV van 14 maart 2018 een voorgenomen besluit aan de leden voorgelegd. Ondanks het feit dat de uitslag (prestatieteam op zondag / opheffen 1eteam zaterdag) mogelijk voor een aantal aanwezigen een verrassing was, is de uitslag van deze stemming duidelijk en geldig. Het is overigens niet zo dat er op zaterdag niet meer gevoetbald wordt, er zal alleen géén 1e elftal meer zijn op zaterdag.

Stemming overdoen?
Een aantal mensen heeft echter gemeend om een verzoek tot een nieuwe ALV in te dienen om opnieuw zondag in stemming te brengen. Dat zou betekenendat we precies hetzelfde nog een keer zouden doen. Dit roept vragen op, maar op uitnodigingen om dit toe te lichten van het bestuur naar zowel de elftalspelers, als de initiatiefnemers verzoek nieuwe ALV, is afwijzend gereageerd.
Het bestuur betreurt deze weigeringen, temeer omdat er via diverse media, inclusief de eigen website, eenzijdige beweringen en aantijgingen zijn geventileerd. Mede daarom heeft het bestuur gevraagd om toelichting voor de in het verzoek gestelde standpunten/ beweringen. Voor een vereniging drijvend op vrijwilligers met het zelfde verenigingsbelang voor ogen, is gewoon met elkaar praten / communiceren nodig, zeker om antwoord op vragen te krijgen. Dit is dus niet gebeurd.

Geen enkele grond voor nieuwe ALV
Omdat er dus géén nieuw voorgenomen besluit wordt voorgesteld, er géén nieuwe informatie is verstrekt en de uitnodigingen van het bestuur om in gesprek te gaan zijn geweigerd, ziet het bestuur geen enkele reden om een nieuwe ALV uit te schrijven. Vanzelfsprekend is het bestuur nog steeds bereid om met de betrokken in gesprekte gaan, om in gezamenlijkheid uitvoering te geven aan het door de leden van VC Trynwâlden gekozen beleid.

Wat de initiatiefnemers van het ingediende verzoek met deze uitkomst gaan doen is ons als bestuur niet bekend.

Het bestuur benadrukt dat alle genomen stappen en besluiten op verzoek van de leden van VC Trynwâlden en in het belang van de club zijn genomen, waarbij alle informatie steeds en gelijktijdig is gedeeld met de leden (via mail en/of site).

Met vriendelijke groet,

Bestuur VC Trynwâlden