Bordsponsoren

AKSOS Accountants
Leeuwarden
www.aksos.nl

Architectenburo J. Dorenbos
Gytsjerk
www.dorenbosarchitekten.nl

Auto Algra
Aldtsjerk
www.autoalgra.frl

Ir. Marten Atsma Architect
Oentsjerk
www.marten-atsma.nl

Peter Bakker Timmer- en Afbouwbedrijf
Gytsjerk
http://www.timmerbedrijfpbakker.nl/

Basticom
Gytsjerk
https://www.basticom.nl

Birwa Tours
Damwoude
www.birwa.nl

Bolt.nl bv
Leeuwarden
www.bolt.nl

Joh. Bosgra bv
Hurdegaryp
www.bosgra.nl

Bakker Braaksma
Oentsjerk

Notariskantoor Brouns
Gytsjerk
www.notariskantoorbrouns.nl

Brasserie de Canterlanden
Gytsjerk
www.decanterlanden.nl

Carwash Gytsjerk
Gytsjerk
www.carwashgytsjerk.nl

Castelein Albert Heijn
Gytsjerk

CSL Digitaal
Leeuwarden
http://www.csldigitaal.nl

Autobedrijf Bauke Damstra
Gytsjerk

Damstra Service&Onderhoud
Leeuwarden
www.damstra.nl

De Boer&Egberts Advocaten
Gytsjerk
www.deboeregberts.nl

Diepenmaat Sport 2000
Leeuwarden

Woonmode Dijkstra
Oentsjerk
www.dijkstra-woonmode.nl

Excellent vee-,fokkerij, handel en adviesbedrijf
Oentsjerk
www.ex-cellent.nl 

Ferrofix design metaal
Gytsjerk
www.ferrofix.nl

Fitnesscentrum Get in Shape
Aldtsjerk
www.fitnesscentrumgetinshape.nl

Loonbedrijf A. de Haan
Gytsjerk
www.dehaanloonbedrijf.nl

Hellinga Transportbedrijf
Gytsjerk
www.transportbedrijfhellinga.nl

Bouwbedrijf Van der Hoek
Leeuwarden
www.vanderhoekbouw.nl

Bouwbedrijf Jan Hooghiemster
Aldtsjerk
www.janhooghiemster.nl

H&N multiprotections
Leeuwarden
www.multiprotections.com

Fietswereld Joustra
Aldtsjerk
www.fietswereldjoustra.nl

M. van Kammen Cateringservice
Aldtsjerk
www.vankammencatering.nl 

Kenonz
Gorredijk
www.kenonz.nl

Bouwbedrijf Kingma
Aldtsjerk

Kompas vlaggen en masten
Oentsjerk
www.kompas.frl

Timmerwerken Jan van der Meer
Readtsjerk
www.vandermeertimmerwerken.nl

Vakgarage Van der Meer
Gytsjerk
www.vakgaragevandermeer.nl

Miedema Riethandel
Gytsjerk
www.riethandel.com

Café Moarkswâl
Aldtsjerk
www.cafemoarkswal.nl

Schildersbedrijf W. Mosselaar
Gytsjerk

Auto Olijnsma
Gytsjerk
www.autoolijnsma.nl

It Paradyske
Gytsjerk

Garagebedrijf Postma
Tytsjerk
www.oliehandelpostma.nl

Rabobank
Drachten Friesland Oost
www.rabobank.nl/dfo

Rekladruk
Gytsjerk
www.rekladruk.nl

Slagerij Rijpma en Zn.
Gytsjerk
www.slagerijrijpma.nl

Groene Vakwinkel Sikma
Gytsjerk
www.sikmadiervoeder.nl

Schade-expert R. Soldaat
Gytsjerk

Tjitte Talsma Horloge & Klokkenmaker
Aldtsjerk
www.tjittetalsma.nl

Technisch bedrijf Tjeerdsma
Oentsjerk
www.tjeerdsmabv.nl

T-Med
Oentsjerk
www.t-med.nl

De Trochreed
Roodkerk
www.detrochreed.nl

De Valk Notariskantoor
Hurdegaryp
www.notarisdevalk.nl

Mechanisatiebedrijf Frans van der Veen bv
Oentsjerk
www.fransvanderveen.nl

Vlug en Precies
Gytsjerk
www.vlugenprecies.nl

Fa. D. de Vries & Zn.
Aldtsjerk
www.devriesinstallatie.nl

Klusbedrijf Reinder de Vries
Oentsjerk

Kafee it Wapen van Fryslân
Oentsjerk
www.kafee.nl

Westra Schilderwerken
Aldtsjerk
www.westraschilderwerken.nl

Restaurant de Grote Wielen
Leeuwarden
www.grote-wielen.nl