• Home • Nieuws • Agenda • Haersmasingel 40 • 9062 GC Oenkerk • info@vctrynwalden.nl • Contact

 •  Verslag Algemene Leden Vergadering VCT d.d. 17 november 2022

  1. Opening
  De voorzitter heet iedereen welkom; fijn dat jullie met zovelen zijn (ca. 50 leden)! Vorig jaar werd de digitale vergadering bijgewoond door slechts 6 leden.

  Een aantal afmeldingen: Gert van der Meijden, Rudy Outhuijse, Ealse en Hilde Stienstra, Wijbren Wijma.

  2. Vaststelling notulen laatste vergadering
  De notulen van de vergadering van 1 december 2021 (digitaal) worden vastgesteld. 

  3. Van het bestuur (terug- en vooruitblik)

  Terugblik:

  • Helaas hebben we te kampen gehad met (de maatregelen van) Corona; 16 februari was het laatste bericht op de website. Gelukkig al weer een tijd geleden.
  • Vanaf dit voetbaljaar speelt het eerste mannenteam op zaterdag (in plaats van op zondag). Het samenstellen van de A-selectie is vooral door grote inspanning van Tjeerd Rijpma goed gekomen met als nieuwe trainer Stefan Knobbe. Er is genoeg talent en de trainingsopkomst ligt hoog.
  • Sinds februari jl. is Sander Dijkstra als bestuurslid erbij gekomen. De aanwezige leden gaan akkoord met terugwerkende kracht.
  • Vanuit de gemeente heeft sanering van de rubberkorrels rondom het hoofdveld plaatsgevonden. Lokale aannemer Jelle Bijlsma heeft op eigen initiatief nog een stukje bij het scorebord herbestraat.
  • Afgelopen jaar mochten we 3 kampioenschappen vieren; zaterdag 4, JO15-1 en 35+. Hopelijk halen we dit jaar nog een paar meer kampioenschappen binnen.
  • In mei werd het Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door een nieuwe toernooicommissie. In totaal waren er 170 deelnemers. Dit heeft mede gezorgd voor vele nieuwe jeugdleden (ongeveer 50).
  • De twee eindfeesten, laatste wedstrijd van het 1e elftal en het eindfeest met de korfbal, waren een succes en voor herhaling vatbaar.
  • De inleveractie van de presentatiepakken van de jeugd was succesvol. Met dank aan de kledingcommissie is er veel werk verzet! Met ingang van dit seizoen worden presentatiepakken per jeugdteam uitgegeven aan het begin van het seizoen. Aan het einde van het seizoen worden deze door de leider(s) weer ingeleverd bij de kledingcommissie. Elk nieuw jeugd- en seniorlid ontvangt bij aanmelding éénmalig een wedstrijdbroekje en -kousen. Aan zowel jeugd- als seniorleden wordt er individueel geen presenatiepak verstrekt door de vereniging.
  • Met de opstart van het nieuwe seizoen:
  • is er een nieuwe jeugdcommissie.
  • zijn leiders/trainers sneller gevonden dan vorig seizoen (alleen Vrouwen 1 en MO15 ging moeizaam).
  • is er uitbreiding van het aantal scheidsrechters door ‘teamadopties’ Seniorenteams zijn ingezet; verdeeld over de wedstrijden fluiten zij alle teams.
  • is er een startbijeenkomst met de leiders/trainers geweest, georganiseerd door de nieuwe jeugdcommissie.

   Vooruitblik:

  • Jan de Vries, lid van VC Trynwâlden, is met team Makkelie naar Qatar vertrokken met een cap van VC Trynwâlden.
  • Voor de jeugd is er zaalvoetbal; dorpencompetitie en Jeugd Open Fries Kampioenschap.
  • Door stagiair Jurre van der Meer wordt een mixtoernooi zaal voor de eigen jeugd georganiseerd.
  • Er volgen meer digitale uitingen op de website en social media door Rika Ferwerda. Zij heeft ook een huisstijlhandboek gemaakt.
  • Voor Vrouwen 1 is er nu meer stabiliteit, maar het is best lastig gezien de kleine groep met groot leeftijdsverschil. Het is moeilijker om trainers te vinden voor dames/meisjes.
  • Eerste elftal: op langere termijn is verhoging van het niveau te verwachten.
  • Het streven is om de sponsorgroep te vergroten; nieuwe pakketten bedenken.
  • Voor de jeugd gaan we weer meer op sterkte selecteren.
  • Breder vrijwilligersbeleid.

  Tjeerd Rijpma (voetbalzaken) vraagt Stefan Knobbe zich kort voor te stellen: “Ik, Stefan Knobbe, ben 35 jaar en ik heb 3 kinderen. Ik heb LAC Frisia getraind en ben dit seizoen bij VC Trynwâlden begonnen. Uiteindelijk hebben we 20 man op papier gekregen. Een grote verdienste van Tjeerd Rijpma. Er zijn jongens uit Rijperkerk, op een nette manier, teruggehaald. Vanaf augustus is het 1e elftal begonnen; de resultaten zijn nog niet naar verwachting, maar er is een stijgende lijn. Het is belangrijk om één team te zijn en te blijven. We gaan zorgen voor de punten!”

  4. Nieuwe jeugdcommissie (door Gabe Postma)
  In juli 2022 hebben we afscheid genomen van Hans de Vries en Jelle Hiemstra. Door het ontbreken van vervanging zijn zij een jaar langer aangebleven en daarvoor nogmaals dank.

  Met zes nieuwe personen zijn we gestart met een nieuwe jeugdcommissie:
  Patrick Inia, coördinator JO17-JO19
  Niels de Jager, coördinator JO12-JO15 en MO15
  Siemon Bakker, coördinator JO10-JO11
  Claudia Postma, coördinator JO7-JO9
  Rika Ferwerda, PR en Communicatie
  Gabe Postma, voorzitter

  Kader 2022/2023
  Dit jaar de meeste leiders en trainers eerder aangesteld dan een jaar eerder. MO15 en Vrouwen1 heeft iets langer geduurd.

  Voorbereidingen zaalvoetbal
  Het veldvoetbal is in volle gang en loopt naar wens. De organisatie rondom zaalvoetbal en zaaltrainingen zijn inmiddels gestart; dorpencompetitie voor JO7-JO13 en JOFK (voorheen Kerstzaalvoetbaltoernooi KNVB) voor JO15-JO19. Er zijn zaaltrainingen voor alle jeugd in Gytsjerk of Oentsjerk. Jurre van der Meer organiseert in de kerstvakantie een jeugdmixtoernooi vanuit zijn studie (CIOS).

  Aandachtspunten voor dit seizoen
  Selectiebeleid; door de toename van het aantal jeugdteams, met als gevolg dat er meerdere teams per leeftijdscategorie zijn, ontstaan vragen over wel/niet selecteren. Dit hoofdstuk ontbreekt nog in het jeugdbeleidsplan. Trainersbegeleiding; we hebben veel jonge trainers die teams trainen. Begeleiding hierbij is noodzakelijk, maar niet structureel ingeregeld.
  Voor beide punten hebben we ondersteuning vanuit de KNVB.

  Vanuit de zaal komt de vraag om jeugd scheidsrechters op te leiden en te begeleiden Vele jongeren vinden fluiten niet leuk, omdat er begeleiding ontbreekt. Begeleiding is er wel, maar in welke mate dit structureel is, is nog de vraag. Er is verbetering en vooruitgang, maar het zou mooi zijn dat er meer begeleiding komt. Mogelijk overleg met Roelof Jan Rinsma om te helpen. Meerdere jongens geven aan dat er niet duidelijk is wat van hen wordt verwacht en in hoeverre zelfredzaamheid wenselijk is. Zij kunnen altijd leiders om uitleg vragen en in de bestuurskamer staat alles klaar, maar er is toch behoefte aan meer begeleiding. Roelof Jan geeft aan een en ander op papier te zetten. Mogelijk een bijeenkomst met scheidsrechters beleggen.


  5. Vrijwilligersbeleid
  Het streven is naar een bredere groep. Iedereen binnen de club (speler of ouder) zou iets voor de club moeten doen (morele verplichting). Bijvoorbeeld, spelers van het 1e fluiten minimaal 2/3x per seizoen de jeugd. Vorig seizoen heeft een wervingsactie door het uitdelen van formulieren aan ouders van jeugdleden (keuzemogelijkheden vrijwilligersactiviteiten) weinig succes opgeleverd.

  Prioriteit op dit moment is het inzetten van vrijwilligers in de kantine. Binnen de voetbalvereniging vragen we meer input. Speciaal na een wedstrijd van de seniorenteams op zaterdag. Er is een nieuwe opzet met 10 kantine teams, coördinatie door SBSO; over gehele jaar verdelen.

  Voorstel vanuit de zaal: na elke wedstrijd 2 van het spelende seniorenteam achter de bar inzetten. We gaan dit via de coördinatoren regelen. Bij deze afgesproken, top!

  Actueel gezocht:
  -          Grensrechters 1e – Jolt vraagt de aanwezigen in hun netwerk na te vragen,
  -          Bezetting kassahokje – spelersvrouwen inschakelen?

  6. Financieel (door Roelof Planting) 

  6.1 Financieel verslag en toelichting 2021-2022

  In het seizoen 2021-2022 heeft VC Trynwâlden een positief resultaat geboekt van 18.093,33 EUR (zie onderstaande tabel 1). De stijgende baten kunnen voornamelijk verklaard worden door een groeiend ledenbestand en sponsoren. De lagere kosten dan begroot komen voort uit (1.) lagere kosten trainers, (2.) lagere kosten doorbelast vanuit de KNVB en (3.) uitblijvende inhaalslag op materialen.

  BATEN

  BEGROTING 21-22

  REALISATIE 21-22

  Verschil t.o.v. begroting

  Totale baten

  € 92.050

  € 95.334

  € 3.284

   3,6 %

   

  LASTEN

  BEGROTING 21-22

  REALISATIE 21-22

  Verschil t.o.v. begroting

  Totale lasten

  € 92.050

  € 77.241

  - € 14.809

   - 16,1 %

   

  RESULTAAT

  BEGROTING 21-22

  REALISATIE 21-22

  Verschil t.o.v. begroting

  Total resultaat

  € 0

  € 18.093

  € 18.093

   

  Tabel 1: Totale baten en lasten en totaal resultaat seizoen 2021-2022.

  Dit resultaat zal als volgt worden onderverdeeld;
  Toevoeging bestemmingsreserve kledingfonds                  

  -          Dotatie kledingfonds                                     € 8.600
  -          Af: Onttrekking kledingfonds                         € 7.327
  -          Bestemmingsreserve kledingfonds                           € 1.273
  Toevoeging algemene reserves                                           € 16.820

  6.2 Toelichting begroting seizoen (boekjaar) 2022-2023
  In tabel 2 (hieronder weergegeven) wordt een samenvatting gepresenteerd van de begroting voor het seizoen (boekjaar) 2022-2023. Deze samenvatting bestaat uit de totale baten, lasten en resultaat van de 2022-2023 begroting ten opzichte van de 2021-2022 resultaten. Ten opzichte van seizoen 2021-2022 zal het totaal resultaat fors dalen van € 18.093 positief resultaat naar een begroot negatief resultaat van € 7.350.

  BATEN

  BEGROTING 21-22

  BEGROTING 22-23

  Verschil t.o.v. begroting 21-22

  Totale baten

  € 92.050

  €  93.800

  €     1.750

   1,9 %

   

  LASTEN

  BEGROTING 21-22

  BEGROTING 22-23

  Verschil t.o.v. begroting 21-22

  Totale lasten

  € 92.050

  €101.150

  - €  9.100

   - 9,9 %

   

  RESULTAAT

  BEGROTING 21-22

  BEGROTING 22-23

  Verschil t.o.v. begroting 21-22

  Total resultaat

  €           0

  - €  7.350

  - €  7.350

   

  Tabel 2: Samenvatting van totale baten en lasten en totaal resultaat voor de begroting van seizoen 2022-2023.

  Het begrote negatieve resultaat voor 2022-2023 komt voort uit voornamelijk stijgende kosten met betrekking tot trainers, diverse wedstrijdkosten, accommodatiekosten en kledingkosten. 

  6.3 Verslag van het onderzoek door de kascommissie voor seizoen 2021-2022
  De kascommissie, bestaande uit B. Knossen en J. Koopmans, heeft de financiële verantwoording van de penningmeester goedgekeurd en verleent de penningmeester en het bestuur decharge ten aanzien van het in het seizoen 2021-2022 gevoerde financieel beheer.

  Brant Knossen blijft in de kascommissie (de leden gaan akkoord met een 4e aaneengesloten jaar). Kenzo Outhuijse meldt zich aan als vervanger van de aftredende Jorn Koopmans.

  6.4 Voorstel contributieverhoging
  Algemeen: De SBSO “hangt” boven de korf- en voetbal. SBSO is afhankelijk van de plannen van de gemeente (nieuwe sporthal). Daardoor wordt groot onderhoud op de lange termijn geschoven.

  Het komende jaar hoeven korf- en voetbal de SBSO financieel geen extra steun te geven. De SBSO heeft voldoende reserve om bijv. de stijgende energiekosten af te dekken.

  Zelf heeft de voetbalvereniging in de afgelopen twee jaren een behoorlijke reserve opgebouwd. Dit betekent dat een contributieverhoging dit jaar niet nodig is, volgend jaar gaan we dit opnieuw bekijken.

  6.5 Energie besparingen
  Het verzoek is om zoveel mogelijk op de eerste velden te trainen. Op veld 5 zijn geen LED-lampen. Bezuinigingen voor wat betreft douchen e.d. worden nog niet doorgevoerd.

  7. Rooster van aftreden bestuur

  Wietske Kooistra en Fiona Boonstra zijn in juni niet herbenoembaar voor de volgende 3 jaren. Er wordt vervanging voor hen gezocht. We horen graag tips. Het liefst weer twee dames.

  8. Samenwerking korfbal en SBSO (ingelast agendapunt)
  De samenwerking gaat goed, met twee kanttekeningen; het roken bij beide ingangen wordt als storend ervaren. Er wordt gezocht naar een nieuwe rookplek; een oplossing is er nog niet, maar komt er wel. Tot 14 uur mag er op zaterdag niet gerookt worden op het sportcomplex. We vragen een ieder een goede buur te zijn en rekening houden te houden met roken en muziek(box) in de kantine, we delen het sportcomplex.

   Het gezamenlijke eindfeest met de korfbal was een succes en voor herhaling vatbaar.

  9. Rondvraag en sluiting

  Enkele ideeën vanuit de zaal
  - Draaiend rad; extra inkomsten en vanuit hier muziekavond betalen.
  - Idee: club van 50.
  - Picknicktafels buiten; afnemen bij Sa Leuk Hûs
  - Tapbier; eerst kantinebezetting op orde
  Al met al, prachtige initiatieven/ideeën! Het bestuur omarmt dit.

  De nieuwjaarsreceptie moeten we nog plannen; alleen met voetbal?, mogelijk 2e helft januari.

  In 2027 bestaan we 100 jaar; oproep voor een jubileumcommissie.

  De jubilarissen kunnen we niet meer vanuit Sportlink traceren. Een oproep aan een ieder hoe we dit op een andere manier kunnen uitzoeken.

  Hartelijk dank voor jullie komst en bijdrage!